Licentie overeenkomst

BIJLAGE I –LicentieovereenkomstHolmes Software 

 

Artikel 1. Definities  

Software: De door Leverancier als een Software-as a Service (SaaS) beschikbaar gestelde dienst, Holmes.  

Gebruiksrecht:   De rechten die door Afnemer kunnen worden ingekocht tot het gebruik, toegang en weergave van de Holmes applicatie.

Leverancier:   De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holmes Software B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72591552.  

Gebruiksvoorwaarden:   De Voorwaarden welke van toepassing zijn op ieder gebruik van de Software.   

Gebruiksrecht:  Het recht op toegang, weergave, en gebruik van de website, de softwaremodules en de videocontent van Holmes .

Opdracht:   Een verzoek van Afnemer aan Leverancier om de hoeveelheid Diensten, dan wel de capaciteit daarvan te verhogen ten behoeve van het sluiten en nakomen van nieuwe overeenkomsten (abonnementen) met EindAfnemers.  

Afnemer:   De natuurlijke of rechtspersoon of door de Afnemer daartoe aangewezen vertegenwoordiger met wie Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten.   

Overeenkomst:   De Afnemersovereenkomst die wordt aangegaan door Afnemer en Leverancier, inclusief alle Bijlagen en Gebruiksvoorwaarden.  

  

Artikel2.Toepasselijkheid 

2.1.  Deze Overeenkomst is van toepassing op alle Offertes, levering van de applicatie door Leverancier, waaronder begrepen bijbestellingen van modules, diensten, zoals begeleiding bij het inrichten van Holmes Software alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Leverancier die betrekking hebben op de Software, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  

2.2.   Deze Overeenkomst geldt ook tegenover Afnemer voor eventuele derden die Leverancier inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst.   

2.3.   De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Afnemer wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, waarmee Afnemer zich akkoord verklaard door toepassing van deze Overeenkomst.  

2.4. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Software zijn vrijblijvend en herroepbaar.   

2.5.  De bijlagen II (verwerkersovereenkomst) en III (NDA) zijn onlosmakelijk aan deze overeenkomst verbonden.  

Artikel3.Licentieverlening 

3.1.  Na aanvaarding van elke opdracht zal Holmes aan Afnemer een licentie verlenen. Leverancier verplicht zich ertoe het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare Gebruiksrecht in overeenstemming met deze Overeenkomst aan de Afnemer ter beschikking te stellen.   

3.2. Leverancier zal zorg dragen voor het correct functioneren en beschikbaar stellen van het Holmes platform.   

3.3.  Leverancier zal de Afnemer tijdig en juist informeren over technische ontwikkelingen, updates, patches en wijzigingen van de Holmes awareness software.  

Artikel4.Beperkingen gebruiksrecht 

4.1. Afnemer zal de uit hoofde van deze overeenkomst voortvloeiende beperkingen op het Gebruiksrecht steeds in acht nemen, alsmede naleven.  

4.2. De verleende gebruiksrechten zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. De beperking op het gebruiksrecht ziet derhalve mede op het verbod de in de Overeenkomst bedoelde Software zonder schriftelijke toestemming van Leverancier te verkopen, te verhuren, beperkte rechten te verlenen of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.  

4.3. Het is Afnemer slechts toegestaan de Software toepassingen binnen de eigen organisatie te gebruiken.   

4.4. Afnemer spant zich naar beste kunnen in om het Gebruikersaccount veilig en vertrouwelijk te houden. 

Artikel5.Opdrachtbevestiging 

5.1.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Leverancier de Opdracht schriftelijk bevestigt. Nadere afspraken over en wijzigingen van de overeenkomst komen slechts met wederzijds goedvinden tot stand.  

5.2.  Levering geschiedt door het beschikbaar stellen van gebruiksrechten voor Holmes aan Afnemer in de Software.  

5.3. Levering zal niet plaatsvinden voordat de voor de gebruiksrechten verschuldigde betaling is voldaan.   

Artikel 6.Prijs 

6.1.  Afnemer is aan Leverancier een licentievergoeding verschuldigd zoals omschreven in deze offerte. De licentieprijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen.   

6.4. Leverancier behoudt zich het recht voor de licentieprijzen eenzijdig te wijzigen.  

Artikel7.Betaling 

7.1. Leverancier zal Afnemer factureren voor alle bedragen die Afnemer op grond van deze  Overeenkomst is verschuldigd.  

7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Holmes aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien in de offerte alternatieve betalingscondities zijn voorgesteld dienen deze te worden gehandhaafd.  

7.3.  Indien Afnemer niet tijdig betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.  

7.4.  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op  vermogensbestanddelen van Afnemer wordt gelegd, Afnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.  

7.5.  In bovenstaande gevallen heeft Leverancier voorts het recht uitvoering van deze Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Afnemer die hierdoor mocht ontstaan.  

Artikel8. Aansprakelijkheid en overmacht 

8.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, verlies, boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, en Afnemer vrijwaart Leverancier daarvoor, tenzij Afnemer bewijst dat een en ander is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier. Overschrijding van de levertijd, onderbreking van de dienstverlening of voortijdige beëindiging van een Opdracht kan Afnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.  

8.2. Leverancier is niet aansprakelijk voor fouten van Afnemer.  

8.3. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.  

8.4. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van dit artikel, of voor schade die anderszins uit de wet voortvloeit, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat Leverancier in het jaar voorafgaand aan de schade heeft ontvangen met betrekking tot de Opdracht waar de schade uit voortvloeit.  

8.5. In geval van overmacht als bedoeld in art. 6:75 BW zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort. Onder overmacht wordt in dit artikel in ieder geval: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen (active directory protocol) en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, t, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.  

Artikel9. Geheimhouding 

9.1. Partijen onthouden zich ervan bedrijfsgeheimen en andere gegevens van de andere partij die als vertrouwelijk zijn aangemerkt of die naar hun aard redelijkerwijs als vertrouwelijk moeten worden opgevat te openbaren of aan te wenden voor enig doel buiten het kader van deze Overeenkomst.  

9.2. Alle informatie omtrent de uitvoering van de Overeenkomst en alle informatie die Afnemer door middel van de Software ter kennis komt, wordt aangemerkt als vertrouwelijke informatie.   

9.3. Partijen verplichten zich tot volledige geheimhouding naar derden van al hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. Partijen verplichten zich voorts tot volledige geheimhouding van alle informatie met betrekking tot de activiteiten en organisatie van de andere partij, behoudens voor zover deze informatie, zonder toedoen van de andere Partij, al openbaar was.  

9.4. Indien het voor de uitvoering van deze Overeenkomst noodzakelijk mocht blijken dat een partij enige commerciële en organisatorische informatie van de andere partij openbaar maakt, zal zulks pas geschieden na overleg met en toestemming van de andere partij.  

9.5. Na beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zullen beide partijen alle vertrouwelijke informatie wissen of op verzoek retourneren aan de eigenaar daarvan.  

Artikel 10.Looptijd en beëindiging 

10.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. De Overeenkomst zal bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden.  

10.2. Holmes Software B.V. is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien Afnemer:  

  1. in staat van faillissement wordt verklaard;  
  1. surseance van betaling aanvraagt;  
  1. haar onderneming liquideert; of  
  1. haar activiteiten staakt.  

10.3. Handelingen door partijen verricht na afloop van deze Overeenkomst kunnen niet worden uitgelegd als een stilzwijgende voortzetting van deze Overeenkomst.  

10.4. In geval de Overeenkomst wordt beëindigt, is Afnemer verplicht de in het kader van de Afnemersovereenkomst verkregen documenten onverwijld te retourneren naar Leverancier.   

10.5. De beëindiging, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze Overeenkomst, ontslaat partijen niet van daaruit nog lopende verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld geheimhouding, concurrentie, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.  

Artikel 11. Intellectueleeigendomsrechten 

11.1. Afnemer is niet bevoegd om de logo’s, merknamen, of andere Intellectuele eigendomsrechten van Leverancier te vervangen door eigen logo’s, merknamen of andere Intellectuele Eigendomsrechten.   

11.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van deze Overeenkomst door Leverancier ontwikkelde, te ontwikkelen of ter beschikking gestelde Diensten, het Managementportaal en alle overige materialen (zoals teksten, software, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes), alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.  

Artikel 12. Concurrentiebeding 

12.1 Afnemer zal zich gedurende de contractperiode van deze Overeenkomst onthouden van het ontwikkelen of verkopen van producten en diensten die gelijk zijn aan of in grote mate overeenstemmen met de in deze Overeenkomst omschreven Software.   

12.2 Voorts zal Afnemer zich onthouden van het aan derden verstrekken van informatie omtrent Holmes met het doel die derden behulpzaam te zijn om concurrerende producten en diensten te ontwikkelen.  

Artikel 13.Onderhoud 

13.1. Leverancier heeft het recht om de Software of gedeelten daarvan aan te passen ten einde de functionaliteit te verbeteren en/of om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Leverancier beslist echter als enige over de aanpassingen.  

13.3. Bij het realiseren van updates kan Leverancier afhankelijk zijn van haar toeleverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde correcties of updates van een leverancier niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Dienst niet ten goede komt.  

Artikel 14.Boete 

14.1 In geval van overtreding van het bepaalde in de artikelen 9, 11, en12  verbeurt Leverancier, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW, aan Leverancier een terstond en zonder nadere aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete ter grootte van EUR 25.000 per overtreding, te vermeerderen met een boete ter grootte van een EUR 2.500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van Leverancier in plaats van deze boete vergoeding te opdrachten van de volledige schade, alsmede nakoming.  

14.2 Betaling van de in dit artikel genoemde boete ontslaat Afnemer niet van de in de artikelen 9, 11 en 12 opgenomen verplichtingen. 

Artikel 15. Wijzigingen 

15.1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.  

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of gewijzigde wetgeving kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen.  

15.3. Indien Afnemer een wijziging in de Overeenkomst niet wil accepteren, kan Afnemer met inachtneming van het tweede lid van dit artikel tot de datum waarop de nieuwe Overeenkomst van kracht worden de Overeenkomst tegen deze datum beëindigen.  

  

Artikel 16. Overige bepalingen 

16.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.   

16.2. Eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Leverancier gevestigd is.  

16.3. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.  

16.4. De door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie gelden als  authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Afnemer.  

16.5. Onder “schriftelijk” valt in deze Overeenkomst ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.  

16.6. Partijen mogen hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst slechts overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve bij overdracht van de gehele onderneming of het betrokken onderdeel daarvan.  

  

Pagina-einde 

BijlageII –Gebruiksvoorwaarden 

GebruiksvoorwaardenHolmes   

Dank u wel voor het kiezen voor Holmes. Door te registreren voor de Holmes awareness software gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van Holmes Software B.V (‘Holmes’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’).   

Inleiding   

Onze gebruiksvoorwaarden zijn van invloed op uw rechten en verplichtingen. Lees deze gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en andere voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen, daarom nauwkeurig door.   

Toepasselijkheid 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op  zowel ons als u (‘Gebruiker’). Voorts maken de Gebruiksvoorwaarden integraal onderdeel uit van alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van Holmes Awareness Software (‘Software’).   

Gebruiksrecht 

De gebruiker krijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare recht van toegang, gebruik en weergave van de Holmes applicatie ter beschikking (‘Gebruiksrecht’). Het is gebruiker niet toegestaan de Software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, over te dragen of aan te passen.  

Het gebruiksrecht omvat onder meer toegang, gebruik en weergave van de softwaremodules, de website en de videocontent.  

Het gebruiksrecht is beperkt in de zin dat Holmes niet gehouden is tot het verlenen van rechten met betrekking tot overige aan de Software gerelateerde databases, broncode en ondersteunende Software anders dan in deze Gebruiksvoorwaarden zijn omschreven.   

Gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan Holmes bij het gebruik van de Software, een en ander naar het oordeel van Holmes.   

Holmes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden aan te passen indien de Software en/of de daarop betrekking hebbende functionaliteiten wijzigen.   

  

Gepersonaliseerde login 

Elke gebruiker ontvangt bij registratie een gepersonaliseerde login. Gebruiker verplicht zich ertoe de log-in procedure te volgen.   

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van het gebruikersaccount, waaronder begrepen de inlognaam en wachtwoord. In die hoedanigheid is het gebruiker niet toegestaan het gebruikersaccount met derden te delen, over te dragen of anderszins openbaar te maken.   

  

  

Intellectueel eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op Holmes, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de onderliggende software, afbeeldingen en video’s, logo’s, en merknamen berusten uitsluitend en exclusief bij Holmes Software B.V., dan wel haar licentiegevers.  

  

Aansprakelijkheid Holmes   

Holmes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade, of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van de Software.  

De door Holmes in de Software weergegeven security tips en overige informatie zijn op uiterst zorgvuldige wijze samengesteld, evenwel kan Holmes geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door haar uitgegeven of anderszins bekend gemaakte informatie. De Gebruiker vrijwaart Holmes derhalve van alle aanspraken die verband houden met dergelijke schadevergoedingsvorderingen.   

  

Privacy 

Holmes vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met persoonsgegevens van Gebruikers om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Zo heeft Holmes alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.     

Voor meer informatie over hoe Holmes met uw persoonsgegevens omgaat, verwijzen we u naar ons Privacy beleid welke van toepassing is op de website van Holmes en onze Software.   

  

Duur, beëindiging 

Deze Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op het moment van registratie en blijven van toepassing totdat deze door een der partijen wordt beëindigd.    

  

Toepasselijk rechten geschillen 

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 9 april 1980 (Weens Koopverdrag).  

Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in de plaats waar Holmes gevestigd is.  

Overige bepalingen 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen partijen. Holmes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of aan te vullen. We raden het daarom aan de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Mochten er ingrijpende wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden worden doorgevoerd dan zullen wij dit via het platform onverwijld mededelen.    

  

Contact 

Als u vragen heeft aangaande de Software of de Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met de klantenservice van Holmes door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.  

Holmes Software B.V.   

Korenmolenlaan 1e  

3447 GG – Woerden  

Neem contact met ons op