Gebruiksvoorwaarden Holmes (Cyber Fit Service)

Gebruiksvoorwaarden Holmes (Cyber Fit Service) 22-2-2022

Gebruiker van deze voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Surelock B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67391664, statutair gevestigd te (3447 GG) Woerden en aldaar kantoorhoudende aan de Korenmolenlaan 1E, hierna te noemen “Surelock”.

Surelock werkt samen met NV Univé Schade, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04073729, statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te (9402 NR) Assen aan de Jan Bommerstraat 4, hierna te noemen “Univé”, om klanten van Univé te ondersteunen bij het voorkomen en beperken van risico’s rondom cybercriminaliteit. Surelock stelt in dit kader en onder de in deze voorwaarden genoemde condities het door haar ontwikkelde “Holmes”-platform ter beschikking. Holmes is een Software as a Service-platform gericht op security awareness.

Onder Software as a Service (SaaS) wordt verstaan het door Surelock op afstand beschikbaar stellen en houden van functionaliteit aan Opdrachtgever via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager of download met de desbetreffende onderliggende programmatuur ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 1        Toepasselijkheid

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Holmes alsmede alle rechtsverhoudingen (waaronder ten minste wordt verstaan: aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Surelock zich verbindt/zal verbinden om diensten te verrichten voor haar opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever), alsmede op alle daaruit voor Surelock voortvloeiende werkzaamheden.

2.         Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3.         Indien enige bepaling in deze voorwaarden, offerte, opdracht en/of overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, prevaleren de in de offerte, opdracht en/of overeenkomst opgenomen bepalingen boven die uit deze voorwaarden.

4.         De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Surelock uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2        Gegevens Opdrachtgever

1.         Opdrachtgever stelt alle informatie die Surelock nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeengekomen opdracht ter beschikking van Surelock en staat in voor de juistheid daarvan. Op verzoek van Opdrachtgever zal Surelock de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan Opdrachtgever retourneren.

2.         Surelock heeft het recht om niet tot uitvoering van de opdracht over te gaan wanneer het haar aan de genoemde informatie ontbreekt.  

3.         Opdrachtgever vrijwaart Surelock voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 3        Uitvoering opdracht

1.         Surelock voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving, dit op basis van een inspanningsverbintenis.

2.         Surelock bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).

3.         Surelock heeft het recht om diensten te laten verrichten door een door de Surelock aan te wijzen derde zonder dat zij daarover met Opdrachtgever behoeft te overleggen.

Artikel 4        Licentieverlening

1.         Na aanvaarding van elke opdracht zal Surelock aan Opdrachtgever een licentie verlenen voor het gebruik van Holmes door Opdrachtgever en haar werknemers. Surelock verplicht zich ertoe het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrecht ter beschikking te stellen overeenkomstig de tussen partijen gesloten overeenkomst. Het gebruiksrecht omvat onder meer toegang, gebruik en weergave van de softwaremodules, de website en de videocontent.

2.         Surelock zal zorg dragen voor het correct functioneren en beschikbaar stellen van Holmes.

3.         Surelock zal Opdrachtgever tijdig en juist informeren over technische ontwikkelingen, updates, patches en wijzigingen van Holmes.

4.         Levering geschiedt door het beschikbaar stellen van de gebruiksrechten aan Opdrachtgever en zal niet plaatsvinden voordat de voor de gebruiksrechten verschuldigde vergoeding is voldaan.

5.         Surelock behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen indien Holmes en/of de daarop betrekking hebbende functionaliteiten wijzigen.

Artikel 5        Beperkingen gebruiksrecht

1.         Opdrachtgever zal de uit hoofde van deze overeenkomst voortvloeiende beperkingen op het gebruiksrecht steeds in acht nemen, alsmede naleven. Zij zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan Holmes, een en ander naar het oordeel van Surelock.

2.         De aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik binnen de eigen organisatie, tenzij anders overeengekomen. De beperking op het gebruiksrecht ziet derhalve mede op het verbod om Holmes zonder schriftelijke toestemming van Surelock te verkopen, te verhuren, beperkte rechten te verlenen of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

Artikel 6        Overige verplichtingen Opdrachtgever

1.         Elke gebruiker bij Opdrachtgever ontvangt bij registratie een gepersonaliseerde login van Surelock. Gebruiker verplicht zich ertoe de log-in procedure te volgen.

2.         De gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van het gebruikersaccount, waaronder begrepen de inlognaam en wachtwoord. In die hoedanigheid is het gebruiker niet toegestaan het gebruikersaccount met derden te delen, over te dragen of anderszins openbaar te maken.

3.         Opdrachtgever zal zich er voor inspannen dat de gebruikers het gebruikersaccount veilig en vertrouwelijk zal houden en staat in voor de gevolgen van niet-nakoming van die verplichting.

Artikel 7        Onderhoud

1.         Surelock heeft het recht om Holmes of gedeelten daarvan aan te passen ten einde de functionaliteit te verbeteren en/of om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Surelock Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Surelock beslist echter als enige over de aanpassingen.

2.         Bij het realiseren van updates kan Surelock afhankelijk zijn van haar leveranciers. Surelock is gerechtigd bepaalde correcties of updates van een Surelock niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van Holmes niet ten goede komt.

Artikel 8        Intellectuele eigendom

1.         Het uitvoeren van de opdracht door Surelock houdt uitdrukkelijk niet in; de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Surelock rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren eveneens toe aan Surelock en/of haar licentiegevers.

2.         Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en diensten waarin intellectuele eigendomsrechten van Surelock zijn vervat, dan wel producten en diensten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Surelock gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen door Surelock of haar licentiegevers ontwikkelde, te ontwikkelen of ter beschikking gestelde diensten, het managementportaal en alle overige materialen (zoals teksten, software, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes), alsmede voorbereidend materiaal daarvan – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.         Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surelock aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de diensten door Surelock. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

4.         Opdrachtgever is niet bevoegd om de logo’s, merknamen, of andere uitingen die het intellectuele eigendom van Surelock zijn te vervangen door eigen of andere logo’s, merknamen e.d.

Artikel 9        Vertrouwelijkheid, privacy en verwerking van persoonsgegevens

1.         Partijen onthouden zich ervan bedrijfsgeheimen en andere gegevens van de ander, die als vertrouwelijk zijn aangemerkt of die naar hun aard redelijkerwijs als vertrouwelijk moeten worden opgevat, te openbaren of aan te wenden voor enig doel buiten het kader van de overeenkomst van partijen.

2.         Alle informatie omtrent de overeenkomst tussen partijen, de uitvoering daarvan en alle informatie waarvan partijen bij de uitvoering daarvan op de hoogte raken, wordt aangemerkt als vertrouwelijke informatie. Partijen verplichten zich tot volledige geheimhouding daarvan.

3.         Indien het voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk mocht blijken dat een partij enige commerciële en organisatorische informatie van de andere partij openbaar maakt, zal dit pas gebeuren na overleg met en toestemming van de andere partij.

4.         Na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen, om welke reden dan ook, zullen zij alle vertrouwelijke informatie wissen of op verzoek retourneren aan de eigenaar daarvan.

5.         Surelock respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers. Zij zal persoonsgegevens op een transparante en eerlijke manier verwerken en er alles aan doen hiermee zorgvuldig en verantwoord om te gaan. Daarbij neemt zij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Opdrachtgever is de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Tussen partijen zullen hun afspraken dienaangaande worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

6.         Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Surelock verwerkt (onder meer) de volgende persoonsgegevens:

 • Basisgegevens zoals voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, adres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat gebruikt wordt om haar website te bezoeken, zoals IP adres en Operating System; – in geval van Google Analytics;
 • Gegevens betreffende bezoek aan haar website; – in geval van Google Analytics;
 • Alle overige persoonsgegevens die haar verstrekt worden of die zij kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

7.         Surelock kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om haar producten en diensten te verlenen;
 • Om aan haar juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die van belang kan zijn;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

8.         Surelock verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Toestemming.

9.         Surelock bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

10.       In bepaalde gevallen kan Surelock persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • De verzekeraar van Opdrachtgever, Univé;
 • Derden die relevant zijn voor de producten en diensten die zij verstrekt, zoals leveranciers, resellers en/of partners;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe opdrachtnemers in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor de omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, van communicatiediensten, dan wel andere opdrachtnemers aan wie zij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

11.       Doorgifte van persoonsgegevens naar Univé geschiedt voor marketingdoeleinden aan de zijde van Univé.

12.       Doorgifte aan een van de andere hierboven genoemde derde partijen geschiedt alleen voor de hier genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de hier vermelde grondslagen.

13.       Derden aan wie Surelock persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Surelock is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Surelock, sluit zij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

14.      Surelock heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, kan contact worden opgenomen via cyberfit@surelock.nl.

15.       Betrokkenen beschikken over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat een verzoek gedaan kan worden om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Surelock verzameld heeft. Daarbij dient er rekening gehouden te worden met het feit dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Surelock bevoegd is om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan het verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van persoonsgegevens. Daarbij dient er rekening gehouden te worden met het feit dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Surelock verplicht is gegevens te bewaren om aan haar juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Ook hier kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin Surelock wettelijk bevoegd is om niet aan een dergelijk verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat betrokkenen het recht hebben om gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij hebben betrokken het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Surelock bevoegd is persoonsgegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan haar juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

16.       Surelock maakt gebruik van cookies op haar website(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies kan geblokkeerd worden door de instellingen in de webbrowser aan te passen. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

17.       Surelock maakt gebruik van Google Analytics, waarmee zij meet hoe betrokkenen haar website gebruikt en hoe zij gevonden werd. Deze kennis gebruikt Surelock om haar website te verbeteren. Zonder dit cookie ziet Surelock niet hoe haar site gebruikt wordt en zullen betrokkenen langer moeten wachten op verbeteringen.

Artikel 10      Duur en gebruiksvergoeding

1.         De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden. De overeenkomst eindigt van rechtswege.

2.         Opdrachtgever is voor de initiële duur van twaalf maanden geen gebruiksvergoeding verschuldigd, althans in het geval zij verzekeringsnemer van Univé is.

3.         Voor het geval Opdrachtgever geen verzekeringsnemer van Univé blijkt te zijn, en partijen niet alsnog overeenstemming bereiken over een gebruiksvergoeding, behoudt Surelock zich het recht voor het gebruik van Holmes door Opdrachtgever te beëindigen.

Artikel 11      Termijnen

1.         Indien tussen Opdrachtgever en Surelock een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke informatie tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Surelock in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.

2.         Termijnen waarbinnen de overeenkomst dient te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk tussen Opdrachtgever en Surelock overeengekomen is.

Artikel 12      Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1.         Surelock is niet aansprakelijk voor schade, verlies, boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, en Opdrachtgever vrijwaart Surelock daarvoor, tenzij Opdrachtgever bewijst dat een en ander is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Surelock. Overschrijding van de levertijd, onderbreking van de dienstverlening of voortijdige beëindiging van een Opdracht kan Opdrachtgever nooit aanspraak geven op schadevergoeding.

2.         Aansprakelijkheid van Surelock voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3.         In het geval dat Surelock aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Surelock gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de diensten, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de diensten die Surelock op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

4.         Opdrachtgever vrijwaart Surelock ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen partijen. Een en ander laat de zorgplicht van Surelock onverlet.

5.         De aansprakelijkheid voor de diensten die Surelock aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Surelock effectief vrijwaart.

6.         Surelock is niet aansprakelijk voor fouten van Opdrachtgever.

7.         De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Surelock.

8.         Opdrachtgever vrijwaart Surelock voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Surelock geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

9.         Opdrachtgever vrijwaart Surelock voor aanspraken van derden (medewerkers van Surelock en door Surelock ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in haar bedrijf of organisatie.

Artikel 13      Overmacht

1.         Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst tussen hen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.         Onder overmacht wordt in dit artikel in ieder geval: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Surelock door zijn eigen Surelocks, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Surelock kan worden gevergd,

3.         In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 

Artikel 14      Beëindiging   

Surelock is bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever:

a.         in staat van faillissement wordt verklaard;

b.         surseance van betaling aanvraagt;

c.         haar onderneming liquideert; of

d.         haar activiteiten staakt.

Artikel 15      Vervaltermijn

Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Surelock in verband met het verrichten van diensten door Surelock, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16      Elektronische communicatie

1.         Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Surelock op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2.         Opdrachtgever en Surelock zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3.         Zowel Opdrachtgever als Surelock zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4.         De data-uittreksels uit de computersystemen van de verzendende partij leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door de verzendende partij verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvangende partij.

Artikel 17      Toepasselijk recht en forumkeuze

1.         Deze voorwaarden en de door partijen gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Surelock behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.         Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Surelock gevestigd is.