CVSS: Common Vulnerability Scoring System

CVSS, het Common Vulnerability Scoring System, is een gestandaardiseerde methode om de ernst van beveiligingslekken in software te kwantificeren. Het biedt een score van 0 tot 10 om te helpen prioriteren welke beveiligingsproblemen het meest kritisch zijn en als eerste aangepakt moeten worden.

De betekenis van CVSS

CVSS staat voor “Common Vulnerability Scoring System”. Het is een industrie-standaard manier om de ernst van beveiligingslekken in software te beoordelen. Je kunt het zien als een soort ‘rapportcijfer’ dat wordt gegeven aan de beveiligingsproblemen die in software kunnen voorkomen.

Stel je voor dat je een huis hebt met verschillende soorten sloten op de deuren en ramen. Sommige sloten zijn heel sterk, terwijl andere misschien wat zwakker zijn. Als een slot niet goed werkt, kan een inbreker misschien makkelijker binnenkomen. In de wereld van softwarebeveiliging zijn deze ‘sloten’ de verschillende beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om een programma of systeem te beschermen.

CVSS geeft elk beveiligingsprobleem een score van 0 tot 10, waarbij een hogere score aangeeft dat het probleem ernstiger is. Deze score helpt organisaties om te beslissen welke beveiligingsproblemen ze het eerst moeten aanpakken. Het is als het identificeren van de zwakste sloten op je huis en beslissen welke je het eerst moet vervangen of repareren om je huis veiliger te maken.

De score wordt berekend aan de hand van verschillende factoren, zoals hoe gemakkelijk het lek kan worden misbruikt, welke impact het heeft als iemand er misbruik van maakt, en of er manieren zijn om het lek te omzeilen. Door al deze factoren in overweging te nemen, geeft CVSS een goed beeld van hoe kritiek een beveiligingsprobleem is voor een organisatie.

De geschiedenis van het Common Vulnerability Scoring System

De Common Vulnerability Scoring System (CVSS) is een open standaard die in 2005 werd geïntroduceerd om de impact en ernst van softwarekwetsbaarheden te beoordelen. Het is ontwikkeld door het Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), een internationale organisatie voor incidentrespons en beveiligingsteams.

CVSS biedt een manier om de ernst van beveiligingslekken in computersystemen te kwantificeren en te classificeren op basis van verschillende criteria, zoals de complexiteit van de exploitatie en de impact op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van systemen. Het systeem is ontwikkeld om een gestandaardiseerde methode te bieden voor het beoordelen van de ernst van kwetsbaarheden, wat helpt bij prioritering en management.

Sinds de introductie heeft CVSS verschillende revisies ondergaan om het systeem te verbeteren en aan te passen aan de veranderende beveiligingslandschap. De belangrijkste versies zijn CVSS v1 in 2005, gevolgd door CVSS v2 in 2007, en de meest recente versie, CVSS v3, werd gelanceerd in 2015. Elke versie bracht verfijningen en verbeteringen aan, zoals meer gedetailleerde beoordelingscriteria en een betere afstemming op moderne beveiligingsproblemen.

De evolutie van CVSS weerspiegelt de groeiende complexiteit en ernst van cyberbeveiligingsdreigingen. Door een uniforme, transparante en flexibele manier te bieden om kwetsbaarheden te beoordelen, speelt CVSS een cruciale rol in het wereldwijde beveiligingsbeheer.

Hoe stel je een CVSS vast?

Het gebruik van CVSS bestaat uit het beoordelen en scoren van beveiligingslekken in software aan de hand van gestandaardiseerde criteria. Hier is hoe je CVSS typisch zou gebruiken:

 1. Identificatie van het Beveiligingslek: Eerst identificeer je een specifiek beveiligingsprobleem in een softwareproduct of systeem.
 2. Beoordelen van de Impact: Vervolgens beoordeel je hoe ernstig het lek is door te kijken naar verschillende aspecten, zoals de mate van toegang die een aanvaller nodig heeft, of er interactie van een gebruiker vereist is, en de impact op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van het systeem.
 3. Score Toekennen: Met behulp van de CVSS-rekenregels ken je een score toe aan het lek. Deze score varieert van 0 (geen impact) tot 10 (zeer ernstige impact). De score wordt berekend aan de hand van drie belangrijke metriekgroepen:
  • Base Score: Reflecteert de intrinsieke en tijdsonafhankelijke eigenschappen van het lek.
  • Temporal Score: Houdt rekening met factoren die in de loop van de tijd kunnen veranderen, zoals de beschikbaarheid van exploits of de aanwezigheid van een patch.
  • Environmental Score: Past de score aan op basis van de impact in een specifieke omgeving, zoals de aanwezigheid van aanvullende beveiligingsmaatregelen of de relevantie van het getroffen systeem binnen de organisatie.
 4. Prioriteren van Respons: Organisaties gebruiken de CVSS-scores om te bepalen welke beveiligingsproblemen ze eerst moeten aanpakken. Problemen met hogere scores krijgen doorgaans voorrang.
 5. Communicatie en Documentatie: CVSS-scores worden vaak gebruikt in beveiligingsrapporten en -adviezen om duidelijk te communiceren hoe ernstig een beveiligingslek is, zowel intern binnen een organisatie als extern naar klanten en belanghebbenden.
 6. Herbeoordeling: Indien nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een patch of veranderingen in de exploitatiestatus, kan het nodig zijn om de score te herzien.

Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties systematisch de ernst van beveiligingslekken beoordelen en hun inspanningen op het gebied van beveiliging efficiënter maken.

Case studies: CVSS in de parktijk

Het gebruik van het Common Vulnerability Scoring System (CVSS) in de praktijk is van cruciaal belang voor het effectief beheren van cybersecurityrisico’s. Hieronder worden enkele unieke case studies belicht waarin de toepassing van CVSS in verschillende organisaties en scenario’s wordt gedemonstreerd.

1. Bankensector: Prioritering van Kwetsbaarheden

In een grote Europese bank werd CVSS gebruikt om een overvloed aan kwetsbaarheden te prioriteren. Met behulp van de CVSS-scores konden IT-beveiligingsteams zich richten op de meest kritieke zwakheden, waardoor een strategie werd ontwikkeld om eerst die kwetsbaarheden aan te pakken die de grootste bedreiging vormden voor hun financiële systemen en klantgegevens.

2. Technologie Start-up: Snelle Risicobeoordeling

Een snelgroeiende technologische start-up gebruikte CVSS om een agile benadering van beveiliging te hanteren. Door CVSS-scores toe te wijzen aan elke geïdentificeerde kwetsbaarheid, konden ontwikkelaars en beveiligingsexperts snel de ernst beoordelen en de nodige patches implementeren, wat essentieel was in hun snelle ontwikkelingscycli.

3. Overheid: Beleidsvorming en Compliance

Een overheidsinstelling integreerde CVSS in hun cybersecuritybeleid om compliance te waarborgen en een uniforme benadering van risicobeoordeling te hanteren. Dit zorgde voor een gestandaardiseerde methode binnen verschillende afdelingen, waardoor de communicatie en het begrip omtrent beveiligingsissues werden verbeterd.

4. Gezondheidszorg: Bescherming van Patiëntgegevens

In een ziekenhuis werd CVSS gebruikt om de kwetsbaarheden in hun patiëntinformatiesystemen te beoordelen. Gezien de gevoeligheid van de data, was het essentieel om snel te handelen op hoog scorende kwetsbaarheden. CVSS bood een duidelijk raamwerk voor het beoordelen en aanpakken van deze risico’s, wat bijdroeg aan de bescherming van patiëntgegevens.

5. Onderwijsinstelling: Bewustmaking en Training

Een universiteit integreerde CVSS in hun cybersecurity-opleidingsprogramma’s. Studenten leerden hoe ze CVSS-scores konden interpreteren en toepassen in realistische scenario’s. Dit niet alleen verbeterde hun technische vaardigheden, maar bereidde hen ook voor op toekomstige rollen in de cybersecuritywereld.

Deze case studies tonen aan hoe CVSS een veelzijdige tool is die kan worden aangepast aan verschillende organisaties en sectoren. Door een gestandaardiseerde benadering van kwetsbaarheidsbeoordeling te bieden, helpt CVSS bij het versterken van de algehele cybersecuritypostuur van organisaties.